Friday, October 30, 2009

Tugasan 3: Laporan Pembentangan Kolokium DPLI Januari 2009

TAJUK 1:
Meningkatkan Keberkesanan Pengajaran Pendidikan Islam Dengan Menggunakan Kaedah Perbincangan Dan Aktiviti Kerja Kumpulan Dalam Pembelajaran Sirah Nabawiyyah Dan Tamadun Islam

Nama pembentang:
Masitah Abdullah (P43695)
Siti Halimah Hasim (P43635)

1.0 Pernyataan Masalah
 Para pelajar cepat bosan terhadap pembelajaran dan pengajaran terutama dalam subjek Pendidikan Islam
 Kurangnya daya tumpuan menyebabkan mereka kurang faham terhadap pengajaran Pendidikan Islam yang kompleks dan mengandungi banyak fakta-fakta

2.0 Metodologi, setting kajian & sampel kajian

A. Metodologi kajian
i. Mengenal pasti masalah pengajaran dam pembelajaran berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan iaitu:-
- Penilaian kendiri pengajaran yang lepas
- Pemerhatian guru
- Membuat kajian perpustakaan
ii. Merancang langkah-langkah penambahbaikan teknik pengajaran
- Menyenarai semak pengumpulan data
iii. Melaksanakan kajian mengikut perancangan
- Melaksanakan kaedah yang telah dipilih iaitu kerja kumpulan dan perbincangan
- Mengumpul dan menganalisis data
- Membuat penilaian dan refleksi
iv. Membuat laporan dan menyebarkan maklumat mengenai hasil dapatan kajian

B. Setting kajian
- Kajian dijalankan selama 2 minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul

C. Sampel kajian
- Pelajar Tingkatan 4 terdiri daripada 45 orang pelajar iaitu daripada 23 orang daripada kelas Maju dan 22 orang daripada kelas Harapan

3.0 Pengumpulan & Penganalisisian Data
i. Pemerhatian yang dilakukan di dalam kelas ketika proses pengajaran sedang dijalankan
ii. Temu bual dijalankan dengan menemubual pelajar secara rawak

4.0 Implikasi kajian
i. Pemerhatian – penglibatan pelajar sangat aktif dan menunjukkan minat disebabkan peneguhan pada P & P
ii. Temu bual – aktiviti perbincangan dan kerja kumpulan membantu pelajar memahami isi-isi penting dan tidak membosankan serta dapat menarik minat pelajar untuk berada dalam kelas

5.0 Manfaat perkongsian ilmu melalui kajian tindakan
 Dapat memberikan gambaran serta situasi sebenar yang berlaku di sekolah
 Saya mendapat maklumat dan input yang dapat diaplikasikan semasa di sekolah
 Perlu mengikut prosedur dan standard kajian tindakan yang betul untuk mendapatkan hasil yang jitu
 Dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan mempelbagaikan kaedah P & P

TAJUK 2:
Meningkatkan Kefahaman Dan Minat Pelajar Dalam Subjek Sains Tingkatan Dua Melalui Kaedah Kooperatif

Nama pembentang:
Noor Asmah Buang (P48605)
Wan Norsalina Wan Hussin (P48621)

1.0 Pernyataan Masalah
 Didapati para pelajar cepat bosan terhadap pembelajaran dan pengajaran
 Kurangnya daya tumpuan menyebabkan mereka kurang faham terhadap pengajaran sains yang kompleks
 Kaedah pengajaran yang kurang berkesan

2.0 Metodologi, setting kajian & sampel kajian

A.Metodologi kajian
i.Mengenal pasti masalah pengajaran dam pembelajaran
- Penilaian kendiri pengajaran yang lepas
- Pemerhatian guru
- Mengadakan temubual bersama pelajar
- Borang soal selidik untuk mendapatkan respons pelajar terhadap keberkesanan kaedah kooperatif
ii. Merancang langkah-langkah penambahbaikan teknik pengajaran
iii. Melaksanakan kajian mengikut perancangan
- Melaksanakan kaedah yang telah dipilih iaitu kaedah kooperatif ‘Round Robin’
- Mengumpul dan menganalisis data
- Membuat penilaian dan refleksi
iv. Membuat laporan dan menyebarkan maklumat mengenai hasil dapatan kajian

B. Setting kajian
- Kajian dijalankan selama 4 minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pelek, Sepang

C. Sampel kajian
- Sampel kajian terdiri daripada 70 orang murid Tingkatan 2

3.0 Pengumpulan & Penganalisisian Data
i. Temubual – pelajar menyatakan Sains ialah subjek yang kompleks dan sukar
ii. Sesi perbincangan dan pembentangan, pemerhatian dan penilaian dibuat oleh guru merangkumi tingkahlaku , kerjasama , kefahaman dan keyakinan diri

4.0 Implikasi kajian
 Kaedah pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 2
 Didapati semua lima kumpulan pelajar berjaya menjawab kehendak soalan
 Tingkahlaku pula menunjukkan setiap kumpulan mendapat kerjasama dari ahli, namun ada juga yang pasif
 Daya kreativiti pelajar dilihat seperti menggunakan gambar dan visual untuk menyampaikan maksud tugasan
 Gaya persembahan (keyakinan diri) juga dapat dibentuk, pelajar semakin yakin untuk menyatakan idea kepada rakan sekelas

5.0 Manfaat perkongsian ilmu melalui kajian tindakan
 Dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dalam subjek Sains serta mewujudkan rasa seronok untuk mempelajari ilmu Sains
 Kaedah ini berkesan dan sesuai diaplikasikan untuk subjek Sains semasa di sekolah nanti
 Kaedah yang digunakan dapat membentuk kerjasama dan keyakinan pelajar juga meningkat
 Pemikiran yang kritis dan kreatif dapat dibentuk dalam diri pelajar

Thursday, October 29, 2009

Resolusi Kajian Tindakan Kolokium 26-27 Okt 2009

1. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam

Ø Mewajibkan tulisan jawi

Ø P&P perlu pendekatan lebih menarik seperti pantun dan nasyid

Ø Sesi P&P perlu lebih satu Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk jadikan P&P lebih menarik

Ø Menyedarkan masyarakat untuk menghayati Pendidikan Islam bukan sebagai bidang akademik semata-mata tetapi sebagai pemantapan akidah

2. Pendidikan Khas

Ø Penggunaan BBM hendaklah disesuaikan dengan keadaan pelajar dan topik yang dibincangkan

Ø BBM dipelbagaikan mengikut kemampuan/kekuatan pelajar

Ø Memberikan latihan untuk pelajar berdikari dan dapat menjalankan kehidupan seharian

Ø Menggalakkan peneguhan positif dan negatif dalam P&P untuk memotivasikan pelajar

Ø Memberikan pendedahan luar

Ø Mengubah panggilan daripada pelajar normal dan tidak normal kepada pelajar tipikal & berkeperluan khas

3. Penggunaan permainan dalam P&P

Ø Pelbagaikan jenis permainan berbentuk fizikal dan manipulatif dalam P&P

Ø Permainan disertakan dengan KBKK bukan sekadar menarik minat pelajar & nilai murni

Ø Penggunaan permainan perlu sesuai dengan topik, pelajar & masa yang diperuntukkan

4. Penggunaan ICT dalam P&P

Ø Video klip dalam P&P tidak terlalu lama bagi mengelakkan pelajar bosan

Ø Penggunaan multimedia perlu diselang-seli dengan aktiviti lain agar tumpuan dapat diberi

Ø Penggunaan ICT perlu diperkukuhkan dengan bantuan BBM lain

Ø Perlu ada pihak bertanggungjawab untuk memastikan video selaras dengan kurikulum

Ø Mengkategorikan video mengikut kesesuaian objektif pelajar

Ø Guru perlu mempunyai inisiatif dalam penggunaan ICT

Ø Pihak sekolah dan kerajaan perlu menyediakan kemudahan yang sesuai dan mencukupi

5. Pembelajaran kooperatif di kalangan pelajar

Ø Memberikan pendedahan awal kepada pelajar tentang sesuatu teknik pembelajaran kooperatif sebelum melaksanakannya

Ø Masa bagi setiap sesi aktiviti perlu dipantau & disesuaikan dengan sesi P & P yang dijalankan

Ø Guru perlu diberi pendedahan tentang teknik & kaedah pembelajaran kooperatif mengikut piawai atau standard tertentu

Wednesday, October 28, 2009

Buku Rujukan yang digunapakai untuk Kajian Tindakan

Title: ACTION RESEARCH: A guide for the Teacher Researcher (3rd Edition)
Author: Geoffrey E. Mills
Year: 2007
Publication: Pearson Education Ltd.

Monday, October 26, 2009

Tugasan Kelas: Pentingnya kajian tindakan dalam pendidikan...

Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya. Kajian tindakan juga boleh diertikan sebagai “belajar apa yang dibuat” (learning by doing).

10 sebab kepentingan kajian tindakan bagi seorang guru…

Guru sebagai penyiasat
o Kajian tindakan mampu mengembangkan kerjaya guru sebagai peneroka yang professional di mana guru tidak semata-mata hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi berupaya merintis dalam menangani masalah dalam P&P.

Dapat mengenali dan mengetahui pelajar
o Kajian tindakan dapat mengenali dan mengetahui kebolehan serta kemampuan pelajar dengan lebih mendalam.

Peningkatan kualiti modal insan
o Kajian yang dibuat mampu membuatkan seseorang menjadi lebih kreatif, kritis dan inovatif.

Membuat penambahbaikan
o Kajian yang dilakukan mampu untuk mengubah amalan mengajar menjadi lebih baik dengan membuat penambahbaikan atau modifikasi terhadap amalan sedia ada.

Mencipta pendekatan yang baru
o Kajian yang dilakukan membolehkan modifikasi berlaku terhadap P&P sedia ada dan memberikan pendekatan baru yang lebih efektif untuk keberkesanan P&P.

Meningkatkan mutu pendidikan
o Kajian yang dibuat juga mampuj meningkatkan mutu pendidikan selaras dengan kehendak dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sebagai rujukan
o Kajian yang dilakukan mampu bertindak sebagai rujukan atau panduan untuk guru-guru lain dan berlaku perkongsian maklumat bagi melaksanakan proses P&P dengan lebih berkesan.

Kaji perubahan pelajar
o Kajian ini dapat mengkaji perubahan yang berlaku pada pelajar di mana tingkah laku pelajar berubah menjadi lebih positif atau sebaliknya.

Memahami proses pembelajaran
o Melalui kajian yang dibuat, guru dapat memahami proses pembelajaran pelajar-pelajarnya dan membolehkan guru untuk mengetahui adakah kaedah P&P yang digunakan benar-benar berkesan.

Pendidikan sepanjang hayat
o Kajian tindakan yang dilakukan boleh memberikan pengajaran dan pendidikan sepanjang hayat di mana guru juga belajar untuk memperbaiki kaedah P&P dari masa ke masa.